Zabezpečujeme komplexne stavebné práce na cestách,
chodníkoch, parkoviskách a verejných priestranstvách.

 • Realizujeme  rekonštrukcie a výstavbu nových ciest, chodníkov, komunikácií   a parkovísk a s tým súvisiace betonárske práce, pokládky  betónových obrúb  a  kompletné asfaltérske práce.

  V rámci opráv a údržby ponúkame  široký výber služieb:

  • opravy nerovností na cestách, chodníkoch, verejných priestranstvách,
  • opravy komunikácií po výstavbe kanalizácií, plynofikácie, telekomunikácií a vodovodov
  • renovácie a opravy výmoľov - výtlkov,
  • opravy prepadov cestných  kanalizačných vpustí,
  • opravy  krajníc,
  • pokládky asfaltových kobercov  aj pri  menších lokálnych opravách ciest, komunikácií, či chodníkov.
 • Realizujeme zemné práce a búracie práce na komunikáciách
 • Realizujeme kladenie zámkovej dlažby na chodníky - pešie zóny - námestia – parkoviská, rovnako opravy a údržbu.
 • Zhotovujeme stavby na odvádzanie povrchových vôd  z ciest - parkovísk – verejných priestranstiev
 • Zabezpečujeme  realizáciu výstavby sústavy verejného osvetlenia, opravu, servis verejného osvetlenia, vrátane montáže vianočných svetelných dekorácií
 • Realizujeme  osadenie  a montáž zvislého dopravného značenia
 • Zabezpečujeme letnú a zimnú údržbu ciest
 • Odvoz odpadu v 7 kubíkových kontajneroch (mimo kategórie nebezpečných odpadov)